Общи условия
(последна редакция 14.04.2021 г.)

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Форум Финанси ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206435520, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка 188, ет. 3, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1.1. Наименование на Доставчика: Форум Финанси ООД
2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка 188, ет. 3
2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ж.к. Чайка 188, ет. 3
2.1.4. Данни за кореспонденция: office@finan.bg
2.1.5. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.
3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.
3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.
3.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.
3.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.
3.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.
3.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).
3.8. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел.
3.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.
3.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1.1. Извършване на консултации по конкретно определени от Доставчика теми, указани в съответната информационна уеб-страница, посредством специално разработени материали и други информационни ресурси.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително специално разработен трейдърски софтруер(Indicators, Scripts и Expert Adivsors) за платформата MeteTrader 4, текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал.
4.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него продукт, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.

5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, в момента на покупка, за да се генерира профил и той да получи съответния продукт или услуга.

6.2. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, в срок от 7 (седем) работни дни от датата на регистрация.

6.3. В случай, че Ползвателят не заплати таксата в посочения срок, поръчката му се счита за невалидна и се третира като отказ.

6.4. Достъпни начини на плащане:

6.4.1.  Чрез банкова карта

6.5. Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказа от договора съгласно чл. 7.17. и чл. 7.18. Възстановяването се извършва по един от следните начини по избор на Ползвателя:

  • възстановяване на парична сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикаът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора;
  • предоставяне на кредитен ваучер за друга услуга, предлагана от Доставчика.

6.5. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

7.2. За да използва УслугатаПолзвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

7.3. Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

7.4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.5. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

7.6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7.7. В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

7.8. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

7.9. Договорът се сключва на български език.

7.10. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://finan.bg/obshti-usloviya/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес https://finan.bg/privacyhttps://finan.bg/gdpr).

7.11. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

7.12. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

7.13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

7.14. За сключването на този договор, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

7.15. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Ползвателя до момента на преустановяване на използването.

7.16. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

7.17. Ползвателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

7.18 Ползвателя има право на пълно възстановяване на цялата сума, която е платил за съответен продукт или услуга до 30 дни след като е направил плащане. Това е 100% гаранция за удовлетвореност  зад, която заставя Доставчикът.

7,19 Ако 30 дни след поръчката Ползвателят заяви пълно възстановяване на цялата сума, то Доставчикът си има право да откаже.

7.20. За да упражни правото си на пълно възстановяване на цялата сума, която е платил за съответен продукт или услугата, Ползвателят трябва да заяви недвусмислено решението си за възстановяване на цялата сума, която е платил за съответен продукт или услугата, чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика, указана в уебсайта finan.bg.

7.21. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика, указана в уебсайта finan.bg.

7.22. Алинея 7.18. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ. Изпълнението на услугите се счита започнало, когато след предоставен достъп за вход в системата от страна на Доставчика, Потребителят e влязъл с потребителско си име и парола и е започнал пряка консумация на дигиталния продукт. Със със съгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

8.2. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

8.3. Ползвателят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

8.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

8.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

8.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

8.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

8.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

8.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.

8.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

8.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

8.5. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

8.6. При невъзможност на Доставчика да предостави на Ползвателя поръчаният от него продукт или услуга, Доставчикът може да предложи алтернативен продукт или услуга. При несъгласие от страна на ПолзвателяДоставчикът се задължава да възстанови стойността на непредоставения продукт или услуга на Ползвателя в срок до 30 дни.

8.7. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва обучителните материали, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

8.8. Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

9. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

9.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

9.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;

9.1.3. при несъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

9.1.4. Ползвателят не е заплатил дължимата от него такса.

9.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните чл. 9.1.1 до 9.1.4 достъпът до Услугата се възобновява.

9.2. В случаите по чл.9.1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

9.3. Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

9.3.1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

9.3.2. при прекратяване действието на общите условия;

9.3.3. при заявление от страна на Ползвателя;

9.3.4. при изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в общите условия, отправено до Доставчика.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

10.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://finan.bg/gdpr

10.4. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

10.5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

10.6. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на УслугатаДоставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

10.7. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”,

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Всички учебни материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се предоставя Услугата, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

11.2. Ползвателят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата за лични нетърговски цели.

11.3. Използването на предоставените материали, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта finan.bg е разрешен само при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).

11.4. Ползвателят няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

11.5. Ползвателят има право да използва заглавие и/или част от текст от уебсайта на Доставчика в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за Доставчика, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда ползвателя в заблуждение по отношение на Доставчика и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Доставчика и/или неговите партньори интерфейс.

11.6. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Доставчикът си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

11.7. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на учебните материали или други информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън указаното в чл. 11.2, 11.3 и 11.5, се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.

11.8. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на учебни материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху учебните материали и ресурсите на Доставчика предоставени като част от Услугите, Ползвателятдължи на Доставчика неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение.

11.9. Разпоредбата на предходния член не лишават Доставчика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

11.10.  С приемането на тези Общи условия, Ползвателят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на уебсайта.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Доставчика или каквито и да е ресурси. Доставчикът не гарантира, че предоставените обучителни и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

12.2. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, учебни материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

12.3. Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят „във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставичкът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Ползвателя.

12.4. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време и след завършване на Услугата. Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Ползвателят не постигне очаквани от него резултати и ползи след получаване на продукт или услуга.

12.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта finan.bg във връзка с Услугата.

12.6. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

12.7. Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта prot. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

13. КОМУНИКАЦИИ

13.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

13.2.  Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по  електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

13.3. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

14. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

14.1. Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Ползвателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и за Ползвателите на продуктите или услугите.

15. 2. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата – основният уведомителен канал е чрез email, т.е. всеки Получател ще получи email от Доставчика за промяната.

15.3. Общите условия имат задължителен характер спрямо потребителите от момента на приемането им. С регистрацията на Ползвател на интернет страницата finan.bg същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

15.4. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Доставчика или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на интернет страницата finan.bg преди датата на влизането им в сила.

15.5. В срок до седем дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно, Ползвателите  имат право да възразят писмено пред Доставчика на e-mail office@finan.bg. При наличие на възражение съгласно предходното изречение договорът между възразилият потребител и Доставчика, по силата на който се ползва услугата, се прекратява автоматично с изтичането на седемдневния срок за възразяване срещу измененията.

15.6. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

16.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;

16.1.2. с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;

16.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

16.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

16.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

16.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

16.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

16.1.8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия;

16.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

17.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

17.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

17.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 14.04.2021 г.